Algemene verkoopsvoordwaarden

1. Toepasselijkheid en wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle bestellingen op de website www.kitcross.com. Kitcross behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging worden op elke bestelling de algemene verkoopsvoorwaarden die gelden op de dag van de bestelling, toegepast.

2. Producten en beschikbaarheid van de producten

Ons productenaanbod en onze prijzen zijn geldig voor zover de voorraad het toestaat. Bij ontvangst van uw bestelling controleren wij de beschikbaarheid van het (de) bestelde product(en). Indien een product niet op voorraad is, kan een soortgelijke referentie met dezelfde kwaliteit u worden aangeboden.

Gelieve punt 6.2 te raadplegen voor de leveringstermijn. De foto's op de site zijn niet contractueel.

3. Bestelling

Elke bestelbon die de consument door dubbelklikken tekent, wordt beschouwd als een definitieve acceptatie, waarop enkel teruggekomen kan worden binnen de in deze algemene verkoopsvoorwaarden omschreven grenzen. Het dubbelklikken dat nodig is voor de authenticatie- en niet-verwerpingsprocedure en ter bescherming van de integriteit van de berichten, vormt een elektronische handtekening.

Deze elektronische handtekening heeft tussen de partijen dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.

4. Prijzen

Kitcross behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de prijzen welke van toepassing zijn bij de bevestiging van de bestelling op de site. De verzendingskosten dienen bij deze prijzen nog toegevoegd te worden. De te betalen verzendingskosten worden automatisch in het winkelwagentje bij de tweede stap van de bestelbevestiging toegevoegd, eens dat de klant zijn leveringsadres heeft ingebracht.

BTW is voor iedere verkoop van toepassing.

5. Betaling

5.1 Clausule tot eigendomsvoorbehoud

Tot de ontvangst van de volledige betaling van de bestelling, blijft Kitcross eigenaar van de producten.

Zodra de producten bij de klant geleverd zijn, heeft de risico-overdracht plaats.

5.2 Betalingstermijnen en vertragingen

Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld.

Acht dagen na ontvangst van de factuur worden geen klachten meer aanvaard.

Voor elke factuur die niet binnen acht dagen is betaald, is een achterstandsrente van 12% per jaar verschuldigd.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag van onze facturen van rechtswege met 15% worden verhoogd, met een minimum van 25 euro.

6. Levering

6.1. Modaliteiten/algemene bepalingen

Onze producten worden enkel geleverd in de regio's die op onze site vermeld zijn (zie drop-down list "regio's" onder de rubriek leveringen). De producten worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van de bestelling.

6.2 Leveringstermijn

Voorradige bestellingen worden in het algemeen binnen 48 uur na de bevestiging verstuurd. Wanneer sommige producten niet op voorraad zijn, zal Kitcross wachten totdat alle bestelde producten voorradig zijn om de bestelling te versturen. In het uitzonderlijke geval dat Kitcross uw volledige bestelling niet binnen 8 dagen zou kunnen leveren, zal een gedeelte van de bestelling geleverd worden en de niet-geleverde goederen zullen via bankoverschrijving terugbetaald worden. Wanneer geen enkel artikel binnen 8 dagen geleverd kan worden, wordt de bestelling geannuleerd en de betaalde som wordt volledig via bankoverschrijving terugbetaald.

6.3. Transport en ontvangst

Het bestelde product wordt geleverd via de post of een zelfstandige koerierdienst, naargelang de aard van het bestelde product en op uitsluitend initiatief van Kitcross, op het adres dat op de bestelbon voorkomt. De conformiteit van de geleverde goederen dient bij de levering gecheckt te worden en vooraleer u het leveringsdocument van de vervoerder aftekent. U dient uw handgeschreven bezwaren voor elke afwijking betreffende de levering (beschadigd product) op het leveringsdocument te vermelden. Er wordt van uitgegaan dat deze controle is uitgevoerd zodra de koper, of iemand die door de koper toestemming daarvoor heeft, het leveringsdocument heeft getekend. U dient deze bezwaren eveneens per aangetekende brief aan de vervoerder te bevestigen binnen 48 uur (werkdagen) volgend op de ontvangst van het (de) product(en) en een kopie van deze brief te sturen naar Kitcross, 56 route de Fosses, B-6250 Presles. Indien de producten ons teruggestuurd moeten worden, moet daarvoor een aanvraag tot retourzending bij onze klantendienst worden ingediend. De voorwaarden en modaliteiten voor een retourzending worden in artikel 9 beschreven.

7. Aansprakelijkheid.

Kitcross kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving

van het afgesloten contract in geval van overmacht en onder andere bij een volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoerders of in geval van een natuurramp veroorzaakt door een overstroming of brand.

Wat de producten betreft die zijn gekocht voor beroepsgebruik, verwerpt Kitcross elke verantwoordelijkheid voor alle indirecte schade die uit het voorgaande zou kunnen voortkomen, exploitatieverlies, winstverlies, schade of kosten die daaruit zouden kunnen voortvloeien. De keuze en de aankoop van een product of een dienst vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. Als de producten voor een deel of in hun geheel niet gebruikt kunnen worden, met name doordat het materiaal niet compatibel is, kan dit geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of terugbetaling of kan Kitcross hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, behalve in geval van een duidelijk defect, non-conformiteit, gebrekkigheid of herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 9.3. Indien een bestelling of een deel van de bestelling niet geleverd wordt, beschikt u over maximum zeven dagen (vanaf de datum wanneer de bestelling onze opslagplaats verlaat) om dit te melden. Na die termijn zal er geen enkele klacht meer aanvaard kunnen worden.

8. Behandeling van de pakjes die door de dienstverlener niet zijn afgeleverd.

Dit zijn pakjes die om de volgende redenen niet aan de uiteindelijke bestemmeling zijn overhandigd : woont niet op vermeld adres, niet afgehaald, geweigerd, vervoerschade, diefstal...

8.1 Retourzending omdat bestemmeling niet op vermeld adres woont

Algemeen. Het gaat om pakjes die door de dienstverlener die de levering moet uitvoeren, worden geretourneerd met de vermelding: "woont niet op vermeld adres". Behandeling van een 'woont niet op vermeld adres'-retourzending. Nadat onze diensten uw pakje hebben ontvangen en aanvaard, zullen wij u, naargelang de aard van het product, de beschikbare voorraad en uw wens, voorstellen om het aanvankelijk bestelde product opnieuw naar u te sturen.

8.2. Retourzending wegens "geweigerd"

U hebt het pakje geweigerd omdat het zichtbaar was geopend en/of sporen van schokken vertoonde.

Als het pakje is beschadigd, gescheurd, geopend..., moet u het absoluut weigeren en contact opnemen met onze diensten om ons daarvan op de hoogte te brengen. Als de dienstverlener die uw pakje moest leveren, de Post is, moet u bij het weigeren van het pakje een diefstalaangifte vragen.

Nadat uw pakje door onze diensten is ontvangen en aanvaard, zullen wij u, naargelang de aard van het product, de beschikbare voorraad en uw wens, voorstellen om het aanvankelijk bestelde product of een vervangproduct met gelijkwaardige kenmerken opnieuw naar u te sturen.

Wanneer een GEBREK DUIDELIJK is, moet u uw bezwaren daaromtrent op de leveringsbon nauwkeurig vermelden.

De vermelding "onder voorbehoud uitpakken" kan niet als bezwaar aanvaard worden en heeft GEEN ENKELE JURIDISCHE WAARDE. Het is dan ook onontbeerlijk dat u duidelijk beschrijft hoe de verpakking eruit ziet (bv.: breukgeluid, pakje geopend, beschadigde verpakking, gescheurde verpakking, verpakking rechterhoek onderaan ingedeukt, product gestreept, ingedeukt aan de linkerkant...). U dient deze bezwaren eveneens per aangetekende brief aan de vervoerder te bevestigen binnen 48 uur (werkdagen) volgend op de ontvangst van het (de) product(en) en een kopie van deze brief te sturen naar Kitcross,56 route de Fosses, B-6250 Presles, met vermelding van de referenties die op de leveringsbon voorkomen. Let op: eens de leveringsbon getekend, wordt er van uitgegaan dat de conformiteit van het (de) geleverde product(en) gecheckt werd. Bijgevolg ZAL EEN KLACHT NIET ONTVANKELIJK ZIJN, INDIEN BOVENGEMELDE INSTRUCTIES NIET NAGELEEFD WORDEN. Wanneer het product duidelijk beschadigd is, moet u het pakje absoluut weigeren en een bezwaar op de leveringsbon noteren (pakje geweigerd want geopend of beschadigd bij de levering, geef een duidelijke beschrijving van de schade). U dient deze bezwaren eveneens per aangetekende brief aan de vervoerder te bevestigen binnen 48 uur (werkdagen) volgend op de ontvangst van het (de) product(en) en een kopie van deze brief te sturen naar Kitcross,56 route de Fosses, B-6250 Presles, met vermelding van de referenties die op de leveringsbon voorkomen. Let op: eens de leveringsbon getekend, wordt er van uitgegaan dat de conformiteit van het (de) geleverde product(en) gecheckt werd. Bijgevolg ZAL EEN KLACHT NIET ONTVANKELIJK ZIJN, INDIEN BOVENGEMELDE INSTRUCTIES NIET NAGELEEFD WORDEN (artikel L.133-3 Wetboek van Koophandel). Nadat onze diensten uw pakje hebben ontvangen en aanvaard, zullen wij u, naargelang de aard van het product, de beschikbare voorraad en uw wens, voorstellen om het aanvankelijk bestelde product of een vervangproduct met gelijkwaardige kenmerken opnieuw te versturen.

Voor pakjes die niet geleverd worden omwille van het herroepingsrecht bij ontvangst (pakje geweigerd door bestemmeling) of omdat de naam van de bestemmeling op het aangeduide adres niet bestaat, wordt verwezen naar hoofdstuk 9.3 (Retourzendingen wegens herroeping).

8.3. Retourzendingen wegens "diefstal"

het gaat om pakjes die wegens diefstal niet aan de klant zijn afgeleverd: pakje geopend, sporen van schokken...

Behandeling van een retourzending wegens "diefstal" :

Nadat onze diensten uw pakje hebben ontvangen en aanvaard, zullen wij u, naargelang de aard van het product, de beschikbare voorraad en uw wens, voorstellen om het aanvankelijk bestelde product of een vervangproduct met gelijkwaardige kenmerken opnieuw naar u te sturen.

9. Retourzending

9.1. Procedure en algemene voorwaarden voor retourzending

Voor de identificatie en dus optimale behandeling van retourzendingen, is het nodig dat u voor elke retourzending een retourzendingsaanvraag bij onze diensten indient, want anders kan de retourzending geweigerd worden.

De termijn om contact op te nemen met uw klantendienst, hangt af van de reden tot retourzending; gelieve punten 9-2 en volgende van de algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen. De retourzendingsaanvraag moet worden gericht tot onze klantendienst, die u een nummer zal geven dat beantwoordt aan het akkoord tot retourzending en dat u op uw pakje moet vermelden. Zodra u het akkoord heeft gekregen, heeft u 7 dagen om ons het product te retourneren. Na die termijn wordt uw retourzending geweigerd. Wij raden u aan om te retourneren met ontvangstbevestiging. Doet u dit niet, dan zou u bij de postdiensten niet kunnen laten nagaan waar het pakje zich bevindt, moesten wij het door u ter retourzending naar onze diensten verstuurde pakje niet ontvangen. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor pakjes die niet door ons zijn verstuurd. Om uw verzoek naar behoren te kunnen verwerken, vragen wij u om ons uw bestelnummer en uw volledige gegevens mee te delen. Let op : bij ontvangst van het geretourneerde product zullen onze diensten controleren of het product conform is en waarom het werd geretourneerd. Als u het product onder opgave van een verkeerde reden heeft geretourneerd, kan uw product worden geweigerd en dus op uw kosten naar u worden teruggestuurd. De reden tot retourzending kan namelijk worden herbepaald. U zult daarvan via email op de hoogte worden gebracht en uw retourzending zal dan conform de nieuwe reden worden behandeld.

9.2 Retourzendingen wegens referentiefout

Retourzendingsmodaliteiten :

U heeft 7 dagen om ons te melden dat het ontvangen product niet het bestelde product is: referentiefout, probleem met de maat, de kenmerken, compleet verschillend product...zodat onze klantendienst u een nummer kan toekennen dat overeenstemt met het akkoord tot retourzending. Het product moet in goede staat en in zijn oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd. Terugzendingen onder rembours worden systematisch geweigerd. Om uw verzoek naar behoren te kunnen verwerken, vragen wij u om ons uw bestelnummer en uw volledige gegevens mee te delen.

Behandeling van uw retourzending wegens referentiefout :

Nadat onze diensten uw pakje hebben ontvangen en aanvaard, zullen wij, u naargelang de aard van het product, de beschikbare voorraad en uw wens, voorstellen om het aanvankelijke bestelde product of een vervangproduct met gelijkwaardige kenmerken opnieuw naar u te versturen. Indien een artikel helemaal niet meer voorradig is, wordt deze via bankoverschrijving terugbetaald binnen 15 dagen na ontvangst van de retourzending door onze firma. De retourkosten voor een normale Colissimo of Chronopost zending worden aan de klant terugbetaald. Eventuele meerkost voortvloeiende uit express retourzendingen zoals levering D+1 voor 10 uur of D+1 voor 13 uur is ten laste van de klant.

9.3 Retourzendingen wegens herroeping

Retourzendingsmodaliteiten:

Voor leveringen in Belgie heeft u conform het Consumentenrecht een termijn van 14 werkdagen vanaf de leveringsdatum van uw bestelling om elk artikel dat u niet bevalt, in zijn oorspronkelijke verpakking en in goede staat voor herverkoop terug te sturen, en te vragen dat het wordt geruild of terugbetaald zonder boete, met uitzondering van de retourzendingskosten.

U heeft dus 14 dagen om ons te melden dat u uw bestelling wenst te herroepen, zodat onze klantendienst u een nummer kan toewijzen dat beantwoordt aan het akkoord tot retourzending. LET OP: geen enkele herroeping wordt aanvaard voor maatwerk. Geen enkele herroeping wordt aanvaard als het geretourneerde product ongeschikt is voor herverkoop. Bijgevolg: -Het product moet verplicht geretourneerd worden in perfecte staat, in zijn oorspronkelijke verpakking, ongeopend, niet ontzegeld, niet beschadigd, zonder dat er markeringen op zijn aangebracht... -Het product moet vergezeld zijn van al zijn toebehoren. Indien dit niet het geval is, wordt het product op uw kosten naar u teruggestuurd. -Retourzendingen tegen rembours worden automatisch geweigerd. Om uw bestelling naar behoren te kunnen verwerken, vragen wij u om ons uw bestelnummer en uw volledige gegevens mee te delen.

Behandeling van uw retourzending wegens herroeping :

Nadat onze diensten uw pakje ontvangen en aanvaard hebben, zullen wij u, naargelang de aard van het product, de beschikbare voorraad en uw wens, voorstellen om een vervangproduct van gelijke waarde opnieuw naar u te sturen. Zo niet zal het bedrag van het product binnen 30 dagen na aanvaarding van uw retourzending via bankoverschrijving terugbetaald worden.

Retourzendingskosten bij herroeping :

De retourzendingskosten bij herroeping of weigering van het pakje bij levering omwille van het herroepingsrecht blijven ten laste van de klant.

10. Wet van toepassing, bevoegde rechtbanken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Kitcross en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zal er eerst een poging tot minnelijke schikking gedaan worden, vooraleer een procedure voor de rechtbank wordt opgestart. Enkel de rechtbanken van Charleroi zijn bevoegd.

11. Garanties, DNV

De aangekochte producten zijn gedekt door een waarborg zoals vermeld op het productblad op de website. Indien er zich problemen voordoen met het product of het product defect is, gelieve ons via email te contacteren om de te volgen procedure te kennen in verband met de dienst na verkoop.

Om in aanmerking te komen voor de productgarantie, is het absoluut noodzakelijk om het aankoopbewijs van het product te bewaren. De contractuele garanties dekken niet het volgende: -het abnormaal of niet-conform gebruiken van de producten. Gelieve de gebruiksaanwijzingen die met het product geleverd worden, zorgvuldig te lezen, -storing of breuk voortvloeiende uit het feit dat er geopteerd werd voor materiaal van mindere kwaliteit ten opzichte van wat er op de site aangeraden wordt -tekortkomingen en de gevolgen ervan te wijten aan het feit dat de artikels niet in een motorzaak gemonteerd werden -tekortkomingen en de gevolgen ervan te wijten aan het niet-conform gebruiken van het product waarvoor het is ontworpen -tekortkomingen en de gevolgen ervan te wijten aan een externe oorzaak. In ieder geval geniet u echter wel de wettelijke garantie op verborgen gebreken. De kosten die u betaalde om ons het product te retourneren, zijn te uwen laste.

12. Bescherming van de privacy

Naar aanleiding van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is Kitcross toegewijd aan de vertrouwelijkheid van de informatie die door de grebruiker gegeven wordt. Kitcross hecht veel belang aan de bescherming van peroonsgegevens. De bedoeling is dat de gebruikers zich veilig voelen wanneer ze de website bezoeken. De informatie en gegevens zijn nodig om de bestellingen te verwerken. Ze worden op een veilige manier op de servers van Kitcross bewaard om aan de wettelijke en regelementaire verplichtingen te voldoen. Daarom wordt het volgende voorzien : Kitcross verbindt zich ertoe uw gegevens uitlsuitend te gebruiken voor de uitevoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Kitcross toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Kitcross bewaren op elke moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Kitcross uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op de maatschappelijke zetel van Kitcross. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeert opgeslagen. Kitcross respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van hetprivéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de bechikbare gegevens over u op Kitcross ter consultatie, wijziging of verwijdering. Wijzigingen kunnen doorgevoerd worden via contactname met Kitcross. De website van Kitcross maakt gebruik van cookies. Die bestaan uit een standaard internet technlogie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt op personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd . Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedrure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Kitcross houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internationale in welke mate bezocht worden. Indien u vragen hebt over deze privacy statement, kunt u Kitcross contacteren op haar laatschappelijke zetel (of overige communicatiemiddelen) zoals vermeld in de ondernemingsgegevens. Kitcross heeft geen toegang tot de betaalinformatie van de kopers. Deze informatie wordt beheerd door Ogone. Onderneminsgegevens : TIGEAM srl BE0657.951.097 Maatschappelijke zetel : 10/3 rue Taienne – 6250 Presles Magazijn : 56 route de Fosses – 6250 Presles Tel. 071.39.72.55